تبلیغات
مجله ادبی مثلث - تی.اس.الیوت؛ شعر و زندگی
مجله ادبی مثلث
ادبیات ایران و جهان
آلبر کامو  ویلیام فاکنر اگزوپری صادق هدایت
تی.اس.الیوت؛ شعر و زندگی

تی. اس. الیوت‎ در سنت‎ لوئی‎ میسوری‎ در ایالت‎ نیوانگلند در سال‎ ۱۸۸۸ به‎ دنیا آمد. در ۱۹۰۲ وارد دانـشـگـاه‎ هـاروارد شـد و زیر تاثیر گرایش‎ ضد رومانتیکی‎ آیروینگ‎ بابیت‎ و دلمشغولی‎های‎ فلسفی‎ و انتقادی‎ جرج‎ سانتایانا قرار گرفت‎ و همچنین‎ از فلسفه‎ رمزآمیز هند و افکار ایده‎آلیستی‎ برادلی‎ اثر پذیرفت. برادلی‎ بر ماهیت‎ خصوصی‎ تجربه‎ فردی‎ تاکید داشت‎ و می‎گفت‎ «دایره‎ را پیرامون‎ آن‎ احاطه‎ می‎کند.» این‎ اندیشه‎ نفوذ عجیبی‎ بر تخیل‎ خصوصی‎ و باطنی‎ شعر الیوت‎ و بینش‎ درباره‎ پیوند بین‎ فرد و دیگر افراد بازتابیده‎ شده‎ در بسیاری‎ از اشعار او داشت. سپس‎ الیوت‎ به‎ مطالعه‎ ادبیات‎ و فلسفه‎ در فرانسه‎ و آلمان‎ پرداخت‎ و کمی‎ بعد از درگیری‎ جنگ‎ جهانی‎ نخست‎ به‎ لندن‎ رفت‎ و در آکسفورد فلسفه‎ یونانی‎ آموخت‎ و در بانک‎ لوید به‎ کار مشغول‎ شد و تا سال‎ ۱۹۲۵ در این‎ بانک‎ متصدی‎ مقامی‎ بود و بعد مدیریت‎ انتشارات‎ فابر را به‎ عهده‎ گرفت. ‎

تی.اس.الیوت؛ شعر و زندگی

عبدالعلی‎ دستغیب‎

تی.اس.الیوت؛ شعر و زندگی

تی. اس. الیوت‎ در سنت‎ لوئی‎ میسوری‎ در ایالت‎ نیوانگلند در سال‎ ۱۸۸۸ به‎ دنیا آمد. در ۱۹۰۲ وارد دانـشـگـاه‎ هـاروارد شـد و زیر تاثیر گرایش‎ ضد رومانتیکی‎ آیروینگ‎ بابیت‎ و دلمشغولی‎های‎ فلسفی‎ و انتقادی‎ جرج‎ سانتایانا قرار گرفت‎ و همچنین‎ از فلسفه‎ رمزآمیز هند و افکار ایده‎آلیستی‎ برادلی‎ اثر پذیرفت. برادلی‎ بر ماهیت‎ خصوصی‎ تجربه‎ فردی‎ تاکید داشت‎ و می‎گفت‎ «دایره‎ را پیرامون‎ آن‎ احاطه‎ می‎کند.» این‎ اندیشه‎ نفوذ عجیبی‎ بر تخیل‎ خصوصی‎ و باطنی‎ شعر الیوت‎ و بینش‎ درباره‎ پیوند بین‎ فرد و دیگر افراد بازتابیده‎ شده‎ در بسیاری‎ از اشعار او داشت. سپس‎ الیوت‎ به‎ مطالعه‎ ادبیات‎ و فلسفه‎ در فرانسه‎ و آلمان‎ پرداخت‎ و کمی‎ بعد از درگیری‎ جنگ‎ جهانی‎ نخست‎ به‎ لندن‎ رفت‎ و در آکسفورد فلسفه‎ یونانی‎ آموخت‎ و در بانک‎ لوید به‎ کار مشغول‎ شد و تا سال‎ ۱۹۲۵ در این‎ بانک‎ متصدی‎ مقامی‎ بود و بعد مدیریت‎ انتشارات‎ فابر را به‎ عهده‎ گرفت. ‎

الـیـوت‎ هـمین‎ که‎ مقیم‎ لندن‎ شد به‎ نوشتن‎ رساله‎های‎ ادبی‎ و فلسفی‎ پرداخت‎ و مقاله‎هایی‎ در این‎ زمینه‎ در روزنامه‎ها و مجله‎ها به‎ چاپ‎ رساند، و نیز مجله‎ معتبر «معیار» را در ۱۹۲۲ بنیاد گذاشت. اشعار او نخستین‎ بار در سال‎ ۱۹۱۵ به‎ چاپ‎ رسید و به‎ دست‎ دوستداران‎ شعر افتاد و از این‎ جمله‎ است‎ منظومه‎ «سرود عاشقانه‎ آلفرد پروفراک» که‎ در «مجله‎ شعر» شیکاگو درج‎ شد. «سرزمین‎ ویران» منظومه‎ دیگر او نیز در مجله‎ معیار در سال‎ ۱۹۲۲ به‎ چاپ‎ رسید. الیوت‎ در ۱۹۲۷ تابعیت‎ انگلستان‎ را پذیرفت‎ و به‎ کلیسای‎ انگلستان‎ پیوست. ‎

الیوت‎ در جایی‎ نوشته‎ است‎ که: «تمدن‎ ما تنوع‎ و غموض‎ عظیمی‎ را در بر می‎گیرد و این‎ تنوع‎ و غموض‎ که‎ بر حساسیت‎ تهذیب‎ شده‎ تاثیر می‎گذارد باید نتیجه‎هایی‎ متنوع‎ و بغرنجی‎ را به‎ بار آورد. شاعر در این‎ عرصه‎ باید بیش‎ و بیشتر فراگیرتر، تلویحی‎تر و نامستقیم‎تر بشود. به‎ منظور این‎ که‎ اگر ضروری‎ باشد بر زبان‎ زورآور بشود و آن‎ را به‎ سوی‎ معنای‎ آن‎ برگرداند.»( رساله‎ درباره‎ شاعران‎ متافیزیک، ۱۹۲۱) این‎ اشاره‎ رشته‎ای‎ از روش‎ شعری‎ او از «سرود عاشقانه…» تا «سرزمین‎ ویران» سروده‎ وی‎ را به‎ دست‎ می‎دهد. زمانی‎ که‎ الیوت‎ به‎ لندن‎ آمد هنوز آثـاری‎ از فـعـالیت‎ شاعران‎ پیرو اشتفن‎ گئورگه‎ سراینده‎ آلمانی‎ که‎ تفکرات‎ شبانی‎ داشتند، و آثاری‎ از تـقلید از اشعار خارجی‎ یا اوصاف‎ خودآگاهانه‎ واقعگرایی‎ زندگانی‎ شهری‎ در اشعار انگلیسی‎ دیده‎ می‎شد که‎ الیوت‎ نمی‎پسندید. او می‎دید که‎ شاعران‎ روش‎ شـعری‎ بی‎رمقی‎ را بدون‎ هیجان‎ لفظی‎ و مهارت‎ اصیل‎ به‎ کار گرفته‎اند. احساس‎ می‎کرد باید شعری‎ بسازد لطیف‎تر، القائی‎تر و در همان‎ زمان‎ دقیق‎تر. او از شاعران‎ ایماژیست‎ ضرورت‎ به‎ کار بردن‎ تصاویر روشن‎ و دقیق‎ را آموخت‎ و از هولم‎ )T.F.Hulme( و استاد و حامی‎ بعدی‎ خود «ارزا پاوند» یاد گرفت‎ از سادگی‎ رومانتیک‎ بترسد و حذر کند و بیشتر به‎ میانجی‎ شعری‎ چنگ‎ زند تا به‎ شخصیت‎ شـاعـر. ابزار و میانجی‎ مهم‎ است‎ نه‎ شخصیت‎ سراینده. در همان‎ زمان‎ او تصاویر «سخت‎ خشک‎ و دقـیـق» هـولـم‎ را بـرای‎ کـار شـاعری‎ خود کافی‎ نمی‎دانست‎ و مطایبه، اشاره‎ای‎ بودن‎ و طنز ظریف‎ را خواهان‎ بود. در شاعران‎ متافیزیک‎ دید که‎ چگونه‎ هوش‎ و شور با هم‎ ترکیب‎ می‎شود و از مطالعه‎ سمبولیست‎های‎ فرانسه‎ دریافت‎ که‎ چگونه‎ تصویر می‎تواند در اشاره‎ به‎ فیزیک‎ به‎ طور مطلق‎ دقیق‎ باشد و در همان‎ زمان‎ به‎ طور ناکرانمندی‎ در معنایی‎ که‎ پیش‎ می‎نهد القائی‎ باشد به‎ دلیل‎ رابطه‎اش‎ با دیگر تـصـاویـر. تـرکـیـب‎ دقـت، القاء نمادین‎ و مطایبه‎ استهزائی‎ در اشعار لافورگ‎ شاعر اواخر قرن‎ ۱۹ فرانسه، الیوت‎ را زیر تاثیر و نفوذ قرار داد و نیز او از شاعران‎ دیگر قرن‎ نوزدهم‎ فرانسه‎ از جمله‎ تئوفیل‎ گوتیه‎ بهره‎ برد، بویژه‎ از نگاره‎گری‎ هنرمندانه‎ اشکال‎ غـیـرشـخـصـی‎ مـعنایی‎ این‎ شاعر و از کشف‎های‎ برانگیزاننده‎ عجیب‎ اشارات‎ نمادین‎ بودلر از چیزها و تصاویر، و از اشعار شاعران‎ سمبولیست‎ مانند ورلن، رمبو و اشتفان‎ مالارمه‎ نفوذ پذیرفت. همچنین‎ از نمایشنامه‎نویسان‎ جدید قالب‎ شعر سفیدی‎ را که‎ با آهـنگ‎ تلویحی‎ موومان‎ محاوره‎ای‎ همراه‎ بود و انعطاف‎پذیری‎ داشت، به‎ وام‎ گرفت. ‎

نوآوری‎ واقعی‎ الیوت‎ این‎ بود که‎ وی‎ همه‎ عبارت‎ها و بندهای‎ عطفی‎ و مرتبط‎ کننده‎ بخش‎های‎ شعر را کنار گذاشته‎ بود. بنای‎ شعری‎اش‎ با الگوی‎ کلی‎ معنا از گذر تصاویر زشت‎ و زیبای‎ واسط‎ و بدون‎ توضیح‎ آشکار آنچه‎ آنها به‎ انجام‎ می‎رسانند برپا شده‎ بود. او در این‎ کار همچنین‎ ارجاعات‎ مبهمی‎ به‎ آثار دیگر ادبی‎ داشت. منظومه‎ سرود عاشقانه‎ آلفرد دوپرفراک‎ دورنمائی‎ سمبولیک‎ عرضه‎ می‎کند که‎ در آن‎ معنا از کنش‎ و واکنش‎ دوجانبه‎ تصاویر برمی‎خیزد و معانی‎ غالبا به‎ وسیله‎ لحن‎ کلام‎ هـزیـود، دانته‎ و شکسپیر بسط‎ می‎یابند و حالتی‎ استهزائی‎ پیدا می‎کنند و الیوت‎ کلام‎ و عبارت‎ آنها را به‎ صورتی‎ مضحک‎ ارائه‎ می‎دهد. شعر «سرزمین‎ ویران» رشته‎ای‎ از صحنه‎ها و تصاویری‎ است‎ بدون‎ دخالت‎ صدای‎ مولف‎ که‎ به‎ ما بگوید ما کجا هستیم. شاعر تلمیح‎هایی‎ عرضه‎ می‎دارد که‎ از طریق‎ قرینه‎ها و تباین‎های‎ فراوان‎ و از طریق‎ قیاس‎ها و تمثیل‎هایی‎ که‎ از آثار دیگر ادبی‎ به‎ وام‎ گرفته‎ شده‎ بسط‎ می‎یابد. این‎ عبارت‎ها غالبا به‎ جمله‎های‎ تحریف‎ شده‎ و اشاره‎های‎ نیمه‎پوشیده‎ آثار ادبی‎ ارجاع‎ دارد. افزوده‎ بر این‎ الیوت‎ فقط‎ به‎ آثار اساسی‎ ادبی‎ سنت‎ غربی‎ اشارت‎ ندارد بلکه‎ همچنین‎ از فیلسوفان‎ پیش‎ از سقراط، از شاعران‎ و نمایشنامه‎نویسان‎ قرن‎ هفدهم، آثار مردم‎شناسی، تاریخ، فلسفه‎ و ادبیات‎ هند نیز بهره‎گیری‎ می‎کند. از نظرگاه‎ او ما در فرهنگی‎ بسر می‎بریم‎ که‎ شاعر اطمینانی‎ ندارد جامعه‎اش‎ دارای‎ ارثـیـه‎ فـرهنگی‎ مشترکی‎ باشد و صاحب‎ دانش‎ مشترکی‎ از آثار گذشته. از این‎ رو الیوت‎ این‎ ضرورت‎ را احساس‎ می‎کند که‎ پیکره‎ ارجاعی‎ شعرش‎ را خود بسازد و همین‎ موضوع‎ تفاوتی‎ را نشان‎ می‎دهد در مثل‎ بین‎ کاربرد ادبیات‎ آغازین‎ از سوی‎ الیوت‎ و بهره‎گیری‎ میلتن‎ از این‎ قسم‎ ادبیات. آثار میلتن‎ و الیوت‎ هر دو برای‎ خوانندگان‎ امروزین‎ دشوار است‎ چرا که‎ این‎ خوانندگان‎ به‎ مفسران‎ و توضیح‎دهندگان‎ آثار دو شاعر یاد شده‎ نیازمندند تا آن‎ مفسران‎ اشاره‎های‎ مشکل‎ را بازشکافند. با این‎ همه‎ میلتن‎ دانشی‎ را که‎ معروف‎ مردمان‎ تحصیلکرده‎ عصرش‎ بود ارائه‎ می‎کرد. به‎ رغم‎ همه‎ این‎ مطالب‎ این‎ سویه‎ شـعر الیوت‎ را می‎توان‎ مبالغه‎آمیز کرد: ماهیت‎ تصویری‎ شعر او همراه‎ با به‎ کار بردن‎ آهنگی‎ که‎ سروده‎اش‎ به‎ آن‎ نیاز دارد، بنیاد کردن‎ حوزه‎ معنایی‎ که‎ باید بسط‎ یابد، در حالی‎ که‎ خواننده‎ از بیشتر اشارات‎ ادبی‎ شعر بی‎خبر است، مانع‎ از این‎ نمی‎شود که‎ خواننده‎ شعر چیزهایی‎ از آن‎ را احساس‎ کند و قسمی‎ ادراک‎ از آنچه‎ شاعر می‎گوید داشته‎ باشد. ‎

اشعار آغازین‎ و میانی‎ الیوت‎ به‎ قسمی‎ با منظومه‎ «سرزمین‎ ویران» پیوند دارد که‎ درونمایه‎ عمده‎ آن‎ تـباهی‎ فرهنگی‎ در دنیای‎ غرب‎ مدرن‎ است. در اشـعـاری‎ کـه‎ او پـس‎ از پذیرش‎ رسمی‎ کلیسای‎ انگلیس‎ سروده‎ و در بیشتر کارهای‎ اخیر او اثری‎ از توبه‎ و انابه‎ می‎بینیم‎ و آهنگی‎ از سلوک‎ آرام‎ شاعر برای‎ حصول‎ آرامش‎ روح‎ همراه‎ با ارجاعات‎ بسیار به‎ تورات، ادعیه، ادبیات‎ رمزآمیز دینی‎ و کمدی‎ الهی‎ دانته. «چهارشنبه‎ خاکستری»( ۱۹۳۰) شعری‎ است‎ در شش‎ بخش‎ همراه‎ با اشاره‎ها و تباین‎های‎ کمتر متمرکز بر اسلوبی‎ خشن‎ که‎ با انسجامی‎ آرام، حالتی‎ توبه‎آمیز و پرسشگر را اکتشاف‎ می‎کند. شعرهای‎ معروف‎ به‎ آریل که‎ عنوان‎ آنها به‎ تصادف‎ گزیده‎ شده، و ربطی‎ به‎ شکل‎ و محتوای‎ آنها ندارد، سویه‎های‎ تردید دینی‎ یا مکاشفه‎ یا الهام‎ را عرضه‎ یا کشف‎ می‎کند. گاهی‎ چنان‎ که‎ در شعر «مارینا» می‎بینیم، شاعر تصاویری‎ کاملا جسمانی‎ و دنیوی‎ به‎ کار می‎برد اما در «سفر مغان» از رویدادی‎ سخن‎ می‎گوید که‎ در انجیل‎ها آمده‎ است. مغان‎ به‎ هدایت‎ سـتاره‎ای‎ برای‎ دیدار مسیح‎ تازه‎ تولد یافته‎ به‎ بیت‎اللحم‎ می‎آیند. در شعر چهار کوارتت‎ (منطقه‎ چهارتایی، رباعی‎ها) که‎ به‎ تفاریق‎ سروده‎ شده‎ و کلا در سال‎ ۱۹۴۳ به‎ چاپ‎ رسیده، شاعر بیشتر حالات‎ اساسی‎ دینی‎ را اکتشاف‎ می‎کند و با رابطه‎ بین‎ زمان‎ و ابدیت‎ و پرورش‎ انفعالی‎ غیرشخصی‎ و تهی‎ از خودخواهی‎ سروکار دارد که‎ می‎تواند لحظه‎ بی‎زمان‎ الهام‎ دینی‎ را در گذرگاه‎ زمان‎ حال‎ به‎ وجود آورد. استهزای‎ ریشخندآمیز، مطایبه‎ خشن، عرضه‎ تصاویر عامدانه‎ تکان‎دهنده‎ چیزهای‎ زشت‎ و زیبا، کثیف‎ و لطیف‎ کلام، راهی‎ می‎گشاید در اشعار اخیر او به‎ سوی‎ عبارتهای‎ آرامتر شاعرانه‎ که‎ اگرچه‎ اشاره‎های‎ بغرنجی‎ در بر دارد اما هیچگاه‎ به‎ طور عامدانه‎ای‎ برخورنده‎ و عجیب‎ نیست.‎

منظومه‎ «سرود عاشقانه» تک‎گویی‎ دراماتیکی‎ است‎ که‎ در آن‎ گوینده‎ حالتی‎ از بیهودگی‎ اجتماعی‎ و ناکافی‎ بودن‎ آن‎ را به‎ وجود می‎آورد، آن‎ نیز به‎ وسیله‎ انـدیشه‎ها و تصاویری‎ که‎ دانستگی‎ سراینده‎ را تصرف‎ کرده‎ است‎ و همچنین‎ به‎ وسیله‎ دورنمای‎ نمادینی‎ قد او در میانه‎ آن‎ به‎ حرکت‎ درمی‎آید. عنوان‎ شعر متضمن‎ تباینی‎ استهزایی‎ است‎ بین‎ تلویح‎های‎ رومانتیکی‎ «سرود عاشقانه» و نام‎ کسل‎کننده‎ عاری‎ از لطافت‎آلود پروفراک. الیوت‎ در اینجا عبارتهایی‎ از «دوزخ» دانته‎ نقل‎ می‎کند که‎ در مقدمه‎ شعر او به‎ زبان‎ ایتالیایی‎ جا داده‎ شده‎ است‎ و این‎ عبارتها به‎ این‎ تباین‎ آهنگی‎ عمیق‎ از نومیدی‎ اضافه‎ می‎کند.‎

خود پروفراک‎ میانه‎ سال‎ و شوربخت‎ به‎ راستی‎ در جامعه‎ در خانه‎ خود نیست، در جامعه‎ای‎ که‎ محکوم‎ به‎ زیستن‎ در آن‎ است‎ آسودگی‎ ندارد. او از بیهودگی‎ کارهایی‎ که‎ می‎کند و جاهایی‎ را که‎ می‎بیند آگاه‎ است‎ و نیز آگاه‎ است‎ از زشتی‎ و بی‎لطافتی‎ و ناسازگاری‎ و واکنش‎ خودآگاهانه‎ تقاضاهایی‎ که‎ بر وی‎ تحمیل‎ می‎شود. او به‎ دام‎ شناختی‎ از حقارت‎ و ابتذال‎ این‎ دنیای‎ فانی‎ و احساسی‎ از بی‎کفایتی‎ جنسی‎ خود افتاده. اسیر احساسی‎ است‎ که‎ زمانی، جایی‎ بصیرتی‎ داشته‎ بود از جهانی‎ واقعی‎تر و زیباتر اما درمی‎یابد که‎ روزگار درازی‎ است‎ از آن‎ جهان‎ زیبای‎ واقعی‎ به‎ عرصه‎ هستی‎ عاریتی‎ و بی‎حاصل‎ آواره‎ شده‎ که‎ اکنون‎ در آن‎ احساس‎ خفقان‎ می‎کند. دنیای‎ گمشده‎ رویایی‎ به‎ طور ژاژنما و متناقضی، تنها دنیایی‎ واقعی‎ یعنی‎ ماهیت‎ حقیقی‎ بشری‎ است‎ و بیرون‎ از آن‎ جز غرق‎ و خفه‎ شدن‎ معنایی‎ ندارد.‎

تی.اس.الیوت

تی.اس.الیوت

اشاره‎ای‎ که‎ الیوت‎ به‎ صحنه‎ دوزخ‎ داشته‎ در خور توجه‎ است. در این‎ مرتبه‎ دوزخ‎ «گیدو دو مونته‎ فل‎ ترو» محبوس‎ در شعله‎ خود (کیفری‎ که‎ به‎ مشاوران‎ دروغین‎ داده‎ می‎شود) رسوایی‎ زندگانی‎ شیطانی‎ خود را بر دانته‎ فاش‎ می‎سازد چرا که‎ باور دارد دانته‎ هرگز به‎ جهان‎ خاکی‎ ما باز نخواهد گشت‎ تا گفته‎ او را گزارش‎ دهد:‎

اگر گمان‎ می‎بردم‎ که‎ پاسخ‎ من‎ به‎ کسی‎ است‎ که‎ به‎ دنیای‎ خاکی‎ باز می‎گردد‎

این‎ شعله‎ بدون‎ جنبش‎ بیشتر متوقف‎ می‎شد،‎

اما چون‎ هرگز کسی‎ از این‎ اعماق‎ زنده‎ به‎ دنیا بازنگشته‎ است،‎

اگر آنچه‎ شنیده‎ام‎ حقیقت‎ داشته‎ باشد‎

بدون‎ هراس‎ از بدنامی‎ به‎ تو پاسخ‎ می‎گویم.‎

الیوت‎ در آغاز شعر خود می‎گوید: بگذار به‎ آنجا برویم، من‎ و تو، جایی‎ که‎ عصرگاه‎ در برابر آسمان‎ دراز کشیده‎ مانند بیهوش‎ بیماری‎ بر تخت‎ [اتاق‎ عمل.] بگذار برویم‎ به‎ خیابان‎های‎ نیمه‎ متروک… راوی‎ همچنان‎ مخاطب‎ را به‎ جاهای‎ دور افتاده، به‎ خیابان‎هایی‎ که‎ مانند مباحثه‎ خسته‎کننده، پوچ‎ و تهی‎ است‎ دعوت‎ می‎کند و سپس‎ می‎گوید:‎

در اتاق‎ زنان‎ می‎آیند و می‎روند‎

و درباره‎ میکل‎ آنجلو حرف‎ می‎زنند‎

خواننده‎ در اینجا ممکن‎ است‎ بپرسد: چه‎ اتاقی؟ کدام‎ زنان؟ سطرهای‎ این‎ به‎ اصطلاح‎ غزل‎ به‎ طور وهمناکی‎ پی‎ در پی‎ ظاهر می‎شود آن‎ نیز فقط‎ به‎ این‎ منظور که‎ برای‎ هشت‎ سطر بعدی‎ وصف‎ مه‎ پاییزی‎ که‎ خیابان‎ شهری‎ را پوشانده‎ است‎ جا باز کند. تاثیر صـحـنـه‎هـای‎ متقاطع‎ و ناپیوستگی‎ صوری‎ آنها، می‎خواهد ما را از هر گونه‎ جای‎ ویژه‎ای‎ جدا کند و در جـایـی‎ در دانـسـتگی‎ شخصی‎ قرار بدهد که‎ زندگانی‎ را به‎ شیوه‎ای‎ گسسته‎ و ناپیوسته‎ تجربه‎ می‎کند. سد پرسشهای‎ کوتاه: ایا جرات‎ دارم؟ آیا جرات‎ دارم؟ چطور به‎ خود جرات‎ بدهم؟ چگونه‎ آغاز کنم؟… روش‎ صوری‎ مهم‎ دیگری‎ است‎ که‎ بـی‎تـصمیمی‎ روان‎ نژندی‎ و اضطراب‎ بیمارگون‎ دانستگی‎ «پروفراک» را انتقال‎ می‎دهد. هیچ‎ پاسخ‎ مستقیمی‎ به‎ این‎ پرسشها داده‎ نمی‎شود در نتیجه‎ توجه‎ خواننده‎ دچار گسست‎ می‎شود.‎

تصویرهای‎ بعدازظهر، شامگاه‎ چنان‎ آرام‎ خوابیده‎ که‎ به‎ وسیله‎ انگشتان‎ کشیده‎ خفه‎ شده‎ که‎ در پی‎ تصویر «چنگال‎های‎ تیز» و در میانه‎ شعر می‎آید، همچنین‎ این‎ کار را به‎ عهده‎ دارد که‎ نشان‎ بدهد «پروفراک» اندیشه‎های‎ دردناک‎ خود را منع‎ می‎کند. در تصویری‎ که‎ در این‎ بند از خود به‎ دست‎ می‎دهد:‎

جفتی‎ از چنگال‎های‎ تیز و برآمده‎

در طول‎ بستر دریاهای‎ خاموش‎ سوراخ‎هایی‎ حفر می‎کند‎

خود کوچک‎شماری‎ و تمنای‎ فراموشی‎ نهفته‎ است‎ و چنان‎ ترسناک‎ است‎ که‎ راوی‎ نمی‎تواند با آن‎ رویارو شود، پس‎ به‎ ناگهان‎ خود را به‎ سوی‎ تصویر آرامش‎بخش‎تر پسینگاه‎ خوابیده‎ بر بستر می‎برد. به‎ این‎ ترتیب‎ برای‎ پروفراک‎ از مکاشفه‎ شخص‎ خود و اضطراب‎ عام‎ درباره‎ زندگانی‎ به‎ یکسان‎ به‎ وسیله‎ فـورم‎ پـراکـنده‎ و تصویرسازی‎ واژه‎گزینی‎ انتقال‎ می‎یابد. گرچه‎ شعر حاوی‎ پژواک‎های‎ فورمهای‎ منظوم‎ شعر سنتی‎ است، به‎ هم‎ ریختن‎ تداوم‎ بیان‎ نقلی‎ به‎ طور عامرانه‎ای‎ به‎ آن‎ صبغه‎ مدرن‎ می‎بخشد.‎

تصاویر شعر غالبا متناقض‎ و عجیب‎ است. زبان‎ شعر در ظاهر رومانتیک‎ و در باطن‎ خشن‎ و عاری‎ از لطافت‎ است. مه‎ زردرنگی‎ پشت‎ خود را به‎ جام‎ پنجره‎ می‎مالد، دود زردرنگی‎ که‎ پوزه‎ خود را به‎ جام‎ پـنـجـره‎ مـی‎ساید، زبان‎ خود را برای‎ لیسیدن‎ در گوشه‎های‎ پسینگاه‎ فرو می‎برد و نیز می‎گوید: «من‎ زندگانیم‎ را با قاشق‎ قهوه‎خوری‎ اندازه‎ می‎گیرم.» خواننده‎ در پایان‎ شعر تصویر زیبا و زنده‎ای‎ از پریان‎ دریایی‎ می‎بیند و در اینجا واژه‎ گزینی‎ غنایی‎تر و لطیف‎تر می‎شود. نغمه‎ حروف‎ در کلمات: امواج‎ Waves، سـپـیـد White، نـسیم‎ Wind و آب‎ Water، تسلی‎بخش‎ است. پریان‎ دریایی‎ زندگانی‎ بدوی‎تر و رمزآمیزتری‎ را به‎ یاد خواننده‎ می‎آورند اما گرچه‎ پروفراک‎ می‎تواند آنها را بدین‎ سان‎ به‎ تصور آورد که‎ نغمه‎ افسونگری‎ سر می‎دهند، این‎ تصویر را کنار می‎گذارد که‎ پریان‎ دریایی‎ می‎توانستند به‎ طور واقعی‎ برای‎ او سرود بخوانند. به‎ هر حال‎ این‎ تصویر حاکی‎ از اشتیاق‎ او به‎ زیبایی‎ و شاید به‎ عشق‎ باشد اما شعر ما را به‎ حرفهای‎ پیش‎ پا افتاده، «اصوات‎ انسانی» که‎ ما را از پـندارهای‎ رمزآمیز و دوست‎داشتنی‎ بیدار می‎سازد، برمی‎گرداند:‎

‎ من‎ حوریان‎ دریا را دیده‎ام‎ که‎ برای‎ یکدیگر نغمه‎سرایی‎ می‎کنند ‎

گمان‎ نمی‎برم‎ که‎ آنها برای‎ من‎ نغمه‎سرایی‎ کنند، ‎ من‎ آنها را دیده‎ام‎ که‎ سوار بر گرده‎ امواج‎ رو به‎ دریا تاخته‎اند ‎

و زلفان‎ سفید امواج‎ را که‎ به‎ قفا برگشته‎ شانه‎ زده‎اند ‎

در آن‎ زمان‎ که‎ باد می‎وزد و آب‎ دریا را سپید و سیه‎فام‎ می‎کند ‎

ما را در بستر خوابگاه‎های‎ دریایی‎ بی‎هیچ‎ اندیشه‎ و خیالی‎ خواب‎ در ربوده‎ است‎ ‎

در کنار دختران‎ دریا که‎ با پیچک‎های‎ دریایی‎ سرخ‎ و قهوه‎ای‎ رنگ‎ خود را آراسته‎اند، ‎

تا آن‎ که‎ هیاهوی‎ اصوات‎ انسانی‎ ما را از خواب‎ بیدار می‎کند و ما غرق‎ می‎شویم.‎

مـهـمـترین‎ منظومه‎ الیوت، «سرزمین‎ ویران» درونمایه‎ای‎ دارد حاکی‎ از زوال‎ تمدن‎ جدید در دنیایی‎ که‎ پیوند خود را با ارزش‎های‎ دیرینه‎ سال‎ از دسـت‎ داده‎ است. این‎ شعری‎ است‎ که‎ درباره‎ پژمردگی‎ روح، درباره‎ قسمی‎ هستی‎ که‎ در آن‎ باور تباه‎ شده‎ که‎ هیچ‎ معنا و ارزشی‎ به‎ کردارهای‎ روزانه‎ بشری‎ نمی‎دهد و غریزه‎ جنسی‎ حاصل‎ به‎ بـار نمی‎آورد و مرگ‎ هیچ‎ رستاخیزی‎ را مژده‎ نمی‎دهد. خود شاعر در یادداشت‎هایش‎ سرنخهای‎ عمده‎ای‎ برای‎ رمزگشایی‎ درونمایه‎ و ساختار شعر به‎ دست‎ داده‎ است‎ که‎ در آنها می‎گوید: نه‎ فقط‎ عنوان‎ شعر، بلکه‎ طرح‎ و مبالغ‎ زیادی‎ از سمبولیسم‎ آن‎ الهام‎ گرفته‎ از کتاب‎ «از مناسک‎ تا رومانس‎ها» بانو جسی‎ وستون‎ (۱۹۲۰) است‎ و نیز وام‎ خود را به‎ کتاب‎ «شاخه‎ زرین» جیمز فریزر، تصدیق‎ دارد. فریزر در بخشهای‎ آدونیس، آتیس، اوزیریس‎ کتاب‎ ۱۲ جلدی‎ خود سخن‎ از اسطوره‎های‎ دیرینه‎ سال‎ گیاهی‎ و مناسک‎ بارآوری‎ به‎ میان‎ آورده‎ است. مطالعه‎ بانو وستون‎ مواد خود را از کتاب‎ فریزر و تحقیق‎های‎ مردم‎شناسان‎ می‎گیرد و روابط‎ این‎ افسانه‎ها و مراسم‎ مسیحی‎ بویژه‎ افسانه‎ جام‎ مقدس‎ گریل‎ را ریشه‎یابی‎ می‎کند. او افسانه‎ کهن‎ الگویانه‎ باروری‎ را در داستان‎ شاه‎ ماهیگیر می‎یابد که‎ مرگ، ناتوانی‎ یا عقیم‎ بودن‎ او مرگ‎ و تباهی‎ را به‎ سرزمین‎ او می‎آورد و شکست‎ توانایی‎ به‎ باروری‎ در بین‎ آدمیان‎ و جانوران‎ را. «سرزمین‎ ویران» نـمـادیـن‎ فـقـط‎ بـدیـن‎ گـونـه‎ احـیـاء مـی‎شود که‎ سلحشوری‎ سالک‎ به‎ معبد پرمخاطره‎ برود و در دل‎ آن‎ بنشیند و در آنجا به‎ پرسش‎ مناسکی‎ خاص‎ درباره‎ گریل‎ (یا جام‎ گریل) و درباره‎ ضربه‎ نیزه‎ بپردازد. جام‎ و نیزه‎ در اساس‎ سمبول‎های‎ باروری، و به‎ ترتیب‎ سمبول‎های‎ زنانه‎ و مردانه‎اند. پرسش‎ درست‎ از این‎ مسائل‎ شاه‎ مرده‎ را زنده‎ می‎کند و حاصلخیزی‎ را به‎ سرزمین‎ او بازمی‎گرداند. رابطه‎ این‎ افسانه‎ اصلی‎ جام‎ مقدس‎ گریل‎ با مراسم‎ و مناسک‎ بارآوری‎ در تمدن‎های‎ متفاوت‎ بسیاری‎ یافته‎ شده‎ است. این‎ افسانه‎ و مناسک‎ با حرکت‎ دائره‎ای‎ فصول‎ و با باشنده‎ گیاهی‎ که‎ در زمستان‎ می‎میرد و در بهار دوباره‎ زنده‎ می‎شود… نسبت‎ دارد. مسیحیت‎ معنای‎ روحی‎ خود را به‎ این‎ افسانه‎ داده‎ است، عالمان‎ مسیحی‎ بدون‎ درنگ‎ از این‎ واسطه‎ و میانجی‎ موجود «رستاخیز» بهره‎گیری‎ کردند و در مقام‎ اصل‎ حیات، ایزد گیاهی‎ را با خدای‎ ایمان‎ مسیحی‎ یکی‎ و یگانه‎ کردند. در افسانه‎ شاه‎ ماهیگیر، ماهی‎ سمبول‎ زندگانی‎ است‎ و این‎ افسانه‎ای‎ است‎ دیرینه‎ سال. الیوت‎ به‎ پیروی‎ از وستون‎ تنوع‎ عظیمی‎ از مواد اسطوره‎ای‎ و دینی‎ را به‎ نمایش‎ می‎گذارد. جهان‎ امروز غرب‎ برهوت‎ است‎ و نیازمند رستاخیز و حیات‎ مجدد. ‎

برای‎ این‎ قسم‎ زندگانی، تنهایی، تهی‎ بودن‎ و ادراک‎ غیرعقلانی‎اش‎ را الیوت‎ در منظومه‎ خود به‎ تـصـویر می‎کشد. اما شعر با دعای‎ خیر به‎ پایان‎ می‎رسد. دعا به‎ زبان‎ سانسکریت‎ است: داتا، دایاد هوام، دمایاتا و شانتیه. شانتیه‎ Shantih به‎ صورتی‎ که‎ در شعر به‎ کار می‎رود، صورت‎ پایانی‎ رسمی‎ هر اوپانیشادی‎ است. آرامشی‎ که‎ نصیب‎ ادراک‎ می‎شود؛ این‎ کلمه‎ و دیگر کلمه‎های‎ سانسکریت‎ به‎ معنای‎ غفران، همدردی‎ و تسلط‎ است.

به‎ گفته‎ الیوت‎ این‎ واقعیت‎ که‎ دعای‎ خیر از زبانی‎ بیگانه‎ با سنت‎ غربی‎ بیان‎ می‎شود، نشان‎ می‎دهد که‎ راه‎ نجات‎ خواسته‎ می‎شود نه‎ این‎ که‎ به‎ دست‎ آمده‎ باشد. مشابه‎ است‎ با تلاشی‎ نومیدانه‎ برای‎ به‎ نظم‎ آوردن‎ آشوب. شعر با تکرار پیامی‎ ۳ لایه‎ و اظهار دعای‎ خیر پایان‎ می‎رسد، اما نتیجه‎ نه‎ قطعی‎ بلکه‎ نامعین‎ است:‎

داتا؛ چه‎ بخشیده‎ایم‎ ما؟ ‎

ای‎ دوست، خون‎ می‎لرزاند دلم‎ را ‎

تهور پرهراس‎ لحظه‎ تسلیم‎ ‎

که‎ عمری‎ جزم‎ هرگزش‎ بازنمی‎گرداند ‎

و با این‎ و فقط‎ با این‎ زیسته‎ایم‎ ما ‎

این‎ لحظه‎ای‎ است‎ پرابهام‎ و برای‎ تفسیر کلمه‎ «دایــاد هــوام( »هـمــدردی)، خــاطــره‎ای‎ داریــم‎ از جداشدگی‎ درمان‎ناپذیر. البته‎ شاعر پس‎ از همه‎ دلتنگی‎های‎ شفقت‎آمیز روحی، در نهایت‎ به‎ سوی‎ «فرد» یعنی‎ به‎ سوی‎ «کانون‎ آگاهی» بازمی‎گردد. ‎(جام جم)


نوع مطلب : مثلث: شخصیت ها، 
برچسب ها : تی اس الیوت، شعر، عبدالعلی‎ دستغیب‎، داستان کوتاه، مجله، مجله ادبی، مجله الکترونیکی، تی.اس.الیوت، زندگینامه، زندگی نامه، اهل قلم، شهرزاد قصه گو، آلبر کامو، گراهام گرین، نویسنده، چارلز دیکنز، ویکتور هوگو، ا هنری،
لینک های مرتبط :
1397/02/28 01:25
Students in the program ought to attend this program without absences and satisfy the
grade requirement to perform the course successfully cna 2
classes red cross cna classes online cna classes near me please list dates and positions in which you were employed with the indiana masonic home of compass park.

The CNA training course will help prepare graduates for your
certification test and also the demands of the profession cna certification classes
near me https://cnaclasses.us.com/ cna classes cost the department of inspections and
appeals ( dia ) web site provides information for
nurse assistants regarding state registry status.
1397/02/23 17:29
For instance, when you sell real estate investment and need to appeal to
your specific neighborhood, mention that area from the headline making sure all
content appeals to those who want to list out or buy property
for the reason that area. The air travel ticket scam may appear at any time throughout the year,
but it's especially prevalent around holidays. search all craigslist
Craigslist can be an online site used mostly for selling or trading services and goods.
com with tips from your computer specialist with this free video tutorial on using Craigslist.
1397/02/22 23:48
He ran up thousands of dollars on charge cards and got behind on bills.
We usually do not call the Native American a red man because he wouldn't normally stand correctly.
Neff walks in the Federal Building in Philadelphia on Thursday, April 7,
2016. payday loan near me The state caps payday and auto title loan periods to half a year.
He said former Republican lawmakers Matt Bell and Matt Whetstone are already the primary lobbyists for the
payday lending industry. Prepaid debit cards are only one item about
the CFPB's to-do list; the next project the company is tackling
is payday loans.
1397/02/22 20:58
Neither new DCS Director Terry Stigdon nor the governor's
office will say if the agency will go on to upgrade its system
this year. The firms that offer title loans pride themselves on filling a
dependence on those not served through the banking system and
other credit companies. That might appear absurd, however you probably have - and maybe over once.

tribal payday loans online (paydayloansonline.us.com) Before considering a payday loan, talk to relatives and
buddies. Well, the people who are getting payday cash advances
now would, on this alternative universe, previously maxed out this type
of credit. If you or possibly a family member is inside military (active duty,
Guard or Reserve), you are able to get around 12 free financial counseling
sessions per issue annually with Military One - Source.
1397/02/19 02:49
Lederer & Associates Investment Counsel CA
acquired a brand new stake in shares of Acuity Brands in the fourth
quarter worth approximately $1,431,000. Wells fargo login in for checking wells fargo retirement login wells fargo login mobile 3 for the Chronicle of Philanthropy's rankings in the top corporate cash philanthropists.

Wells Fargo losing another big business customer: the state of Illinois.
Wells fargo financial login [url="https://loginto.us.com/"]wells
fargo mortgage login[/url] wells fargo bank login It operates with the development and marketing
of applications segment, which enables its customers to achieve real-time operational intelligence by harnessing the value of these data.
1397/02/4 03:17

Whoa a lot of awesome info!
buy viagra without a prescription canadian pharmacy sildenafil and viagra buy viagra online no rx how to buy viagra without prescription viagra cheap buy where can you buy viagra without a prescription where can i buy cheap viagra viagra online pharmacy viagra buy viagra best place to buy viagra
1397/01/17 19:00

Perfectly spoken really! .
buy brand cialis cheap cialis name brand cheap buy cialis online cheapest cialis reviews cialis patentablauf in deutschland generic cialis 20mg tablets trusted tabled cialis softabs estudios de cialis genricos cialis generique 5 mg cialis price thailand
1397/01/3 15:18

Incredible quite a lot of excellent facts.
cialis usa cost cialis for bph we recommend cialis best buy cialis therapie cialis manufacturer coupon no prescription cialis cheap buy cialis online venta cialis en espaa tadalafil 20 mg cialis kaufen
1396/12/27 22:03

Thank you! Numerous information!

buy cialis online cheapest buy cialis online cheapest cialis generic availability cialis super acti preis cialis 20mg schweiz how does cialis work cialis canadian drugs cialis 100mg suppliers interactions for cialis cialis 30 day sample
1396/04/31 04:34
After looking into a number of the blog posts on your web
page, I really appreciate your technique of writing
a blog. I saved as a favorite it to my bookmark webpage list and will be checking back soon. Take a look at my web site as
well and tell me what you think.
1396/01/30 13:30
Thanks for another informative blog. Where else may I am getting that kind of info written in such an ideal means?
I've a venture that I'm simply now running on, and I have
been on the glance out for such information.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی
پربازدیدترین مطالب

کد پربازدیدترین